İlkelerimiz

Çamlıyayla Belediyesi'nin ilkeleri şunlardır:
 
ŞEFFAF YÖNETİM
Gizliliğin, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğiz, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebeplerinden birisi olduğu bilinciyle; halkın belediyeye olan güvenini zedelemeden, herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesini sağlamak.
 
KATILIMCI YÖNETİM 
Vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilenen bir belediye olarak; toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlayacak, katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, Sivil Toplum kuruluşlarının, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlayan ve belediye çalışanlarının da Çamlıyayla ve Çamlıyaylalılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilemek.
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Çamlıyayla Belediyesi olarak, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılayacak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti koruyarak ve Çamlıyayla’mızı içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşmen alanına dönüştürmek.   
 
HİZMETTE ADİL DAVRANIŞTA EŞİT OLMAK 
Belediyemiz hizmet sunumunda Çamlıyayla’da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Çamlıyaylalı, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.
 
DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK 
Çamlıyayla Belediyesi; Çamlıyayla’yı  ve Çamlıyaylalıyı ilgilendiren her alanda gelişmeleri, değişimi yakından takip etmeyi ve bunun gerektirdiği dönüşümleri sağlamayı ilke olarak kabul etmektedir.
 
VATANDAŞ ODAKLILIK 
Çamlıyayla Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Önce İnsan demek, insanın hakkında saygı göstermek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.
 
KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI
Çamlıyayla’ya nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve hizmette kalite temel ilkelerimizdendir.
 
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
Çamlıyayla’nın ve Çamlıyaylalıların belediye hizmetleri ile ilgili beklentilerinin ve ihtiyaçlarının önceliklerinin de doğru tespiti gerekmektedir. Öncelikleri belirleme ve bu önceliklere göre hizmetlerin planlanması ve sunumu belediyemizin temel ilkelerindendir.
 
PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA
Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar. Çamlıyayla Belediyesi, çalışmalarında planlı ve programlı olmayı ilke olarak kabul eder.
 
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI 
Tarihi ve kültürel miras, bir toplumun hafızasını oluşturmaktadır. Çamlıyayla’mız, tarihi, kültürel ve doğal miras yönünden çok zengindir. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma / kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir. 
 
TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA SAYGILI OLMAK 
Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.
Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.
 
EĞİTİMLİ PERSONEL VE GÜLER YÜZLÜ HİZMET 
Çamlıyayla’ya ve Çamlıyaylalılara daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız gereklidir. "Bir günü bir gününü denk olan ziyandadır" anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak, nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Bu da eğitim ile mümkündür.
Personelimizin eğitim seviyesinin yükselmesi, vatandaşa daha iyi hizmet sunmamız için gereklidir. Ancak, bu hizmetlerin sunumunda güler yüzlü olmak temel sorumluluklarımızın arasındadır.
 
ÇAMLIYAYLALILIK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
Çamlıyayla’mızın en önemli sorunlarından birisi de Çamlıyayla’da yaşayanların Çamlıyayla’yı sahiplenmemeleridir. Çamlıyaylalılık bilincinin gelişmemiş olması, Çamlıyayla’mızı sahipsiz kılmakta, Çamlıyayla imkânlarının hoyratça kullanılmasına yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için Çamlıyaylalılık bilinci ile hareket edilmesi ve bu bilincin geliştirilmesi temel ilkelerimizdendir.
 
ÇAMLIYAYLANIN ÇAĞDAŞ NORMLARA KAVUŞTURULMASI 
Çamlıyayla’nın sağlıklı ve sürdürülebilir mekânlara dönüşmesi için çağdaş normların Çamlıyayla’da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alt yapıdan donatıya, rekreasyondan sosyal ve kültürel hizmetlere kadar yerel hizmetlerin her alanında günümüz normlarına ulaşmak temel ilkelerimizdendir.
 
SAĞLIKLI KENTLEŞME 
Ortak yaşam alanlarımız olan Çamlıyayla’mız, içinde yaşayanlar açısından sağlıklı nitelikte olması gerekmektedir. Sağlıklı kentleşme yapı stokundan altyapıya, çevreden sosyal-kültürel yapıya kadar Çamlıyayla ve Çamlıyaylalıyı etkileyen her alanda sağlıklı gelişimi gerekli kılmaktadır. Çamlıyayla Belediyesi olarak, şehrimizin sağlıklı gelişimini sağlamak temel ilkelerimizdendir.
 
YEŞİL VE FERAH ÇAMLIYAYLA
Çamlıyayla’nın çevre ile uyumu, halkın doğa ile birlikte yaşayabilmesi için yeşil alanların oluşturulması, var olanların korunması ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi, kentin yapıları arasında oluşturulacak rekreatif alanlarda ferahlığının sağlanması temel ilkelerimizdendir.