Belediye Encümeni

BELEDİYE ENCÜMENİMEHMET FATİH SOFU
BELEDİYE BAŞKANI

Encümenin Kanunlarca Belirnenen Görev ve Yetkileri


Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

   b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

   c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

   d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

   e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

   f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

   g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

   h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

   i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.Durmuş TURGUT
Belediye Meclis Üyesi
ve 
Belediye Encümeni


İsa EKER
Belediye Meclis Üyesi 
ve
Belediye Encümeni