ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Gerekçe

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu ’’belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak’’ görevini vermiş ve bu görevi yerine getirirken de yine aynı kanunun 15’inci maddesinin (b) bendi ile’’ kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek’’ yetkisi tanınmıştır.

Bu anlamda belediyeler, hizmet sunduğu belde sakinlerinin sosyoekonomik ve kültürel yapısını da dikkate alarak, şehrin huzurunu, sıhhat ve selametini temin için yönetmelikler çıkarmak, bu yönetmeliklere uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulamak yetkisine sahiptirler. Belediyelerin çıkardığı ya da aldığı kararlara muhalif hareket edenler hakkında da ’’Umuru Belediye Müteallik 486 numaralı Ahkâmı Cezaiye Kanunun bazı maddelerini Muaddel 1608 numaralı kanun’’ ve ayrıca 5326 sayılı kabahatler kanunu uyarınca bir takım idari yaptırım kararları verilebilmektedir. Çamlıyayla Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Zabıta Tembihnamesi’’ yukarıda belirtilen kanun hükümlerini taşımadığından ‘’Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin’’  hazırlanması zaruri ihtiyaç olmuştur.

Özel yasa ve yönetmeliklerle ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiştir.(Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gıda Mevzuatı vb.)

 

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç :

MADDE-1 Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 266'ncı maddesi gereğince beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla  Çamlıyayla  Belediyesi sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını belirli kurallar çerçevesinde karşılamak, kamu düzenini, genel sağlığı çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam :

MADDE-2 Bu yönetmelik,  Çamlıyayla Belediyesinin ilçe mülki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan müesseseler, çalışanları ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın hizmet gören ve ikamet eden kişileri, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak :

MADDE-3 Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’nci maddesinin (b) bendi ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 266'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE-4 Bu Yönetmelik’te geçen;

a)     Belediye                                  : Çamlıyayla Belediyesini,

b)     Belediye Meclisi                     : Çamlıyayla Belediye Meclisini,

c)     Belediye Encümeni                : Çamlıyayla Encümenini,

ç)    Belediye Başkanı                              : Çamlıyayla Belediye Başkanını,

d)     Belediye Zabıtası                    : Çamlıyayla Belediyesi Zabıtası,

e)     Büyükşehir belediyesi            : Mersin Büyükşehir Belediyesini,

f) İş yerleri                                      : Bu Yönetmelikte adı geçen ve geçmeyen işyerleri ile

                                                       gerçek ve tüzel kişileri,

g)    Yönetmelik                               : Bu Yönetmelik’i ifade eder.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Huzur ve Esenlik İle İlgili Hükümler

MADDE-5 Toplumun huzuru ve düzeninin sağlanması için aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)             Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile ilan, reklam yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, eğlence, düğün vb. organizeler düzenlemek yasaktır.

(2)             Meydan, cadde, sokak, park ve toplu taşıma araçlarında seyyar çalgıcılık yapılamaz.

(3)             Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

(4)             Valilik bünyesinde görev yapan Dernekler Masasından izin almadan bağış ve yardım toplamak yasaktır.

(5)             Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması zorunludur.

(6)             Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır.

(7)             Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi varsa yağmur suyu kanallarına bağlatılması, Ayrıca mesken ve işyerlerinde kullanılan klimalardan oluşan sıvıların, insanlara ve çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde tahliye edilmesi zorunludur.

(8)             Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması yasaktır.

(9)             Cadde ve sokaklarda mangal yakmak, içki içmek ve buralarda yatmak yasaktır.

(10)          Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur.

(11)          İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak yasaktır.

(12)          Ekmek, salça ve benzeri şeyler yapmak için sokaklarda tandır yapmak ve ateş yakmak yasaktır.

(13)          Her türlü işyerinde veya diğer binalarda veya her türlü araçlarda, gece ve gündüz saatlerinde etrafı rahatsız edecek şekilde, teyp, radyo gibi cihazları kullanmak veya işyerlerin ön kısımlarına hoparlör koymak suretiyle yüksek sesle yayın yapmak yasaktır.

(14)          İşyerlerinin ön kısımlarında işçiler veya çalışanlara müşteri celbi maksadıyla çığırtkanlık yaptırmak, müşteriyi zorlamak suretiyle işyerine girmesini sağlamak, çekmek, çekiştirmek, hanutçuluk yapmak yasaktır.

(15)          İlgili idarelerden izin alınmadan, cadde, yol, sokak, park, bahçe gibi yerlerde halkın arzusu hilafına resim, film, fotoğraf vesaire çekmek yasaktır.

(16)          Meskûn mahallerde oturanların huzur ve istirahatlarını bozacak şekilde ses çıkarmak, geceleri saat 22.00’den sonra sessizliği bozacak ve uyumaya mani olacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

(17)          Binaların ortak kullanım alanlarını, kat maliklerinin izni olmadan kullanmak veya işgal etmek yasaktır.

(18)          Kamu Kurum ve Kuruluşlarının altyapı, üstyapı ve her türlü çalışmalarında çevreye zarar verecek ve rahatsız edecek şekilde gürültülü, tozlu ve kirliliğe sebep olacak şekilde çalışmak yasaktır.

(19)          Saat 23.30’dan sabah saat 08.00’e kadar kentteki ana cadde, bulvar, meydan, sokak ve binalarda;

 

a)            Yüksek sesle bağırıp, çağırmak

b)            Her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak,

c)            Çevreyi rahatsız edecek müzik aleti çalmak,

ç) İşyerinde gürültü çıkararak, halkın esenlik ve dinlenmesini engellemek,

d)  İş Yasasına uymadan ve Belediyeden izin almadan yapı alanlarında gece çalışmak yasaktır.

e)            Yapı alanlarında müsaadeli de olsa hafriyat maksadı ile dozer, kepçe vs. gibi

makineleri çalıştırmak yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Çevre ve Temizlik İle İlgili Hükümler

MADDE-6 Çevre ve Temizlik ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)       Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç yıkanması yasaktır.

(2)       Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulunmak, her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek yasaktır.

(3)       Toprak, kum, mıcır, kömür, talaş gibi maddeleri taşıma sırasında yollara, açık alanlara ve yerlere dökmek yasak olup, gerekli önlemleri almak ve taşıma esnasında araç üzerine branda çekmek zorunludur.

(4)       Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

(5)       Her türlü temizlik esnasında toz, cüruf, kül, toprak gibi şeylerin etrafa yayılmasını önleyici tedbirleri almak mecburidir.

(6)       Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.

(7)       Ana cadde, meydan, bulvar ve yayaların gelip geçtiği yerlerde odun ve kömür kırmak yasaktır.

(8)       Şehir içerisinde, kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak yasaktır.

(9)       Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerinin alınması zorunludur.

(10)    Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerlerin boyandığı zaman, çevre binalara ve gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur.

(11)    Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır.

(12)    Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz.

(13)    Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu akıntısı gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü olumsuzluğu gidermeleri zorunludur.

(14)     Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak yasaktır.

(15)    Tankerlerden mazot veya yakıt akıtarak çevreyi kirletmek yasaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çöp Dökmek İle İlgili Hükümler

MADDE-7 Çöp Dökmek ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)       Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat ve yaş deri gibi çöp sayılabilecek niteliği olan ya da olmayan her türlü malzeme ve eşyayı açıkta taşımak ve satmak, bir yere bırakmak yasaktır.

(2)       İşyerlerinde, kokuyu dışarıya sızdırmayan kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur.

(3)       Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, yerleşim

yerlerinde ve boş alanlarda çöp ve benzeri atıklar toplanamaz, biriktirilemez yakılamaz.

(4)       Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddelerden olan; mutfak ve yemek artıkları, soba ve odun külleri, bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon, elektrik süpürgesi atıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçaları, cadde ve yolların kardan temizlenmesi sonucu çıkan çöpler, ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler, ağaç yaprakları, yol ve caddelerdeki hayvan pislikleri, daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri, sahipsiz her türlü hayvan leşleri dışında, çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddelerden olan; her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, çimento ve kireç torbaları, kereste, demir malzemeleri ve atıkları, boya atık malzemeleri, bilumum ve fabrika atıkları, tamir edilen yol atıkları, yol çamur ve molozları, budanan, kesilen ve kırılan ağaç ve ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer kül ve cürufları gibi maddeleri herkes kendi imkânlarıyla temizleyip, toplamak ve belediyeye ait çöp toplama alanına taşımak zorundadır. Bunları yapmamak, çöp imha sahalarından başka yerlere, belediyece kamuya ait ortak alanlara takılan, konulan, muhtelif yerlere sabitlenen çöp kaplarına koymak, dökmek, atmak ve attırmak yasaktır.

(5)       Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen;

 

a.    Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve

artıkları,

                             b. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler,

     c. Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,

     ç. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,

       d.  Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları,

   e. Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz.

(6)       Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi) çöpler atılamaz.

(7)       Kapı, pencere, balkon, teras gibi yerlerden caddeye, sokağa veya arsaya, her türlü çöp dökmek, bulaşık suyu boşaltmak, halı ve sofra bezi vesaire silkelemek yasaktır.

(8)       Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin dışına yada etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.

(9)        Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kâğıt ve hurda  toplanması yasaktır.

(10)    Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek yasaktır.

(11)    Motorlu/motorsuz araçlarla veya bu araçlara düzenek yapılmak suretiyle tasarlanan yada beşeri kuvvetle çekilmek yada itilmek üzere düzenek yapılan vasıtalarla(seyyar, bisiklet yada motorlu vb.) çöp toplamak,  hurda toplamak, hurdacılık yapmak  ve şehir içerisinde taşımak, trafiğe çıkmak yada kaldırımlarda dolaşmak yasaktır.

ALTINCI  BÖLÜM

İlan ve Reklam İle İlgili Hükümler

MADDE-8 İlan ve Reklam ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)          Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, bilgi  broşürü ve el ilanı dağıtılamaz, çevre görüntüsü bozulup, kirletilemez.

(2)          Dükkân ve binaların sokağa bakan yüzeyine izinsiz ve ilgili birimden uygunluk görüşü almadan reklâm panosu takmak, caddelerin görüntü ve manzarasını bozacak şekilde dükkânların önüne kirli bezle gölgelik yapmak yasaktır.

(3)          Belediye sınırları içerisinde, Belediyeden izinsiz ve uygunluk görüşü yada izin bulunmadan tanıtım, reklâm ve ilan unsuru konulamaz, takılamaz, dikilemez ve asılamaz.

(4)          Belediyenin reklâm panoları izinsiz kullanılamaz, buralara gayrı ahlaki afiş yapıştırılması yasaktır.

(5)          Belediyece izin verilmeyen yerlerde bez afiş asılamaz ve kağıt afiş yapıştırılamaz. Süreli olarak afiş asılmasının istenilmesi halinde izin almak, süre bitiminde bu yerden toplayıp götürmek zorunludur.

(6)          Binaların ön cephelerine dikey ve çıkıntılı vaziyette reklâm, ilan panosu takmak ve asmak yasaktır.

(7)          Ulusal ve Uluslar arası düzeyde tanınan yada patent sahibi olan iş yerleri haricindeki yerlerin tanıtıcı levhaları ile camekanları Türkçe olması zaruridir.

YEDİNCİ   BÖLÜM

Ticari Faaliyet ve İşyerleri İle İlgili Hükümler

MADDE-9 Ticari Faaliyet ve İşyerleri ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)          İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur.

(2)          Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin artezyen ve kuyu suyu kullanması yasaktır.

(3)          ‘'İçkili Yer'’ kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin

verilmesi yasaktır.

(4)          Yıkanmadan yenilen gıda ürünleri ve unlu mamullerin, kapalı camekanlarda ve

sağlıklı (hijyenik) şartlarda satılması zorunludur.

(5)          Resmi bayramlarda bayrak asmamak, kirli ve yırtık bayrak asmak yasaktır.

(6)          Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerde, halkın sağlığını tehlikeye düşürecek

kırık, çatlak bardak, tabak, çatal, bıçak vb. malzemeler ile halkın sağlığını etkileyecek yada bozacak eski, kirli, hijyensiz gibi benzer malzemeler kullanılması yasaktır.

(7)          Dükkânların sokak veya caddeye bakan yüzeylerine çivi, çengel vesaire çakmak suretiyle ya da tente, pergola gibi gölge amacıyla kullanılan malzemelere mal asmak suretiyle görüntü kirliliğine yol açmak yasaktır.

(8)          Ticari işletmelerin mal indirme ve yükleme esnasında Kamuya ait yaya kaldırımlarım işgal etmeleri yasaktır.

(9)          İş yerinin önüne proje dışı çıkma ve parmaklık yaparak yer kazanmak, buralarda malları satışa arz etmek yasaktır.

(10)      Dükkân ve fabrika gibi ateş kullanan esnafların, işyerindeki bacalarını periyodik olarak temizleyip, tamir ettirmeleri zorunludur.

(11)      Bina yüzlerini ve dükkân vitrinlerini yıkarken, sabunlu pis suları kaldırıma taşırmak, caddelere, sokaklara akıtmak, bu sulardan gelip geçenlerin zarar görmesine sebebiyet vermek yasaktır.

(12)      Mesken ve işyerlerinin cadde ve sokağa bakan cephelerine konulan, takılan tente, saçak veya siperliklerin yükseklikleri belediye tarafından tip uygulama ile getirilen ölçünün dışında olamaz. O cadde veya sokaktaki emsallerinden geniş, dar, yüksek veya alçak olamaz. Bu konuda belediye, tip uygulama için ölçü ve standart getirmekte serbesttir. Bu kurala uymak zorunludur.

(13)      Besin maddelerini sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi maddelerle aynı yerde bulundurmak, teşhir etmek ve satışa arz etmek yasaktır.

(14)      İş yerlerinde, ürünlerin bozulmasını önlemek amacıyla buzdolabı bulundurmak

ve hassas gıda maddelerini buzdolabında muhafaza etmek zorunludur.

(15)      İş yerlerinin önlerine sandalye, tabure vesaire koymak ve geliş geçişi engelleyecek şekilde oturmak yasaktır.

(16)      İş yeri tabanını yıkanabilir, kolay temizlenebilir malzemeden yapmak, kirli su giderini sabit ve fosseptik çukura veya ana atık kanala bağlamak zorunludur.

(17)      Ehliyet gerektiren işlerde, ehliyetsiz personel çalıştırmak ve çalışmak yasaktır.

(18)       Kanunlarla belirlenmiş yetkili makamlarca tespit edilip onaylanan fiyat tarifelerini görünür yerlere asmak mecburi olup, bunların üstünde fahiş fiyatla satış yapmak yasaktır.

(19)      Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında işyeri çalıştırmak yasaktır.

(20)      Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilmesi yasaktır.

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Fırınlar İle İlgili Hükümler

MADDE-10 Fırınlar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)     Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi yasaktır.

(2)     Fırınlarda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması zorunludur.

(3)     Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştırılması yasaktır.

(4)     Gıda üretim yerlerindeki banyo ve tuvaletlerin önünde steril paspas bulundurulması zorunludur.

(5)     Gıda üretim yerlerinde yatakhanelerin dışında işçi yatırılması, kıyafet değişim yerleri dışında, kıyafet değişimi yapılması yasaktır.

(6)   Fırınların un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallarının duvar ile zeminden, en az 20 cm. mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur.

(7)     Fırınlarda un depoları, bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır.

(8)     Fırınlarda kirli ve yırtık pasa bezi kullanılması yasaktır.

(9)     Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir.

(10)  Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır.

(11)  Ekmek fırınlarında, hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurulması zorunludur.

(12)  Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekrar satmak yasaktır.

(13)  Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır.

(14)  Patiserilerde somun ekmek ve pide imal edilmeyecektir.

(15)      Satışa sergilenen ürünler camekânlarda satışa arz edilecektir. Fırından yeni çıkan ürünler dinlendirme yapılırken açıkta bekletilmeyecek üzeri steril bir malzeme ile örtülecektir.

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kasaplar İle İlgili Hükümler

MADDE-11 Kasaplar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

 

(1)  Kasap dükkanlarında deri bulundurulmayacaktır.

(2)  Kasaplar etlerini buzdolabının dışında teşhir etmeyeceklerdir.

(3)  Kasap dükkanlarında ve alışveriş merkezlerinin et reyonlarında hazır kıyma bulundurulmayacaktır.

(4)  Kasaplar, yetkili kurumlardan izinsiz sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir.

(5)  Kasaplar, tek tırnaklı hayvan kesmeyeceklerdir.

(6)  Kasap dükkanlarında, kümes hayvanlarına ait et ürünleri satılmayacaktır.

(7)  Kasaplar, açıkta et nakil etmeyeceklerdir.

(8)  Kesim hayvanlarının şehir içerisinde yaya olarak nakledilmeleri yasaktır.

(9)      Her türlü kırmızı ve beyaz et ürünlerinin paket satışında, üretim izni ile ilgili belgelerin barkodunu ürün üzerine yapıştırmak mecburi olup, üretim izin belgeleri olmadan satışa sunmak yasaktır.

(10)           Özel kesim yaparak et satan marketlerde, sorumlu kontrol veterineri bulundurulacaktır.

(11)           Damgasız olarak et ve benzeri şeyleri satmak yasaktır.

(12)           Seyyar kasaplık yapmak yasaktır.

(13)           Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makinelerin kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması mecburidir.

(14)           Dükkânlardaki et satışı yapılan bölümlerin şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

 

Oteller İle İlgili Hükümler

 

MADDE-12 Oteller ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

(1)          Oteller odaların kaç kişilik olduğunu belirtmek zorundadır.

(2)          Oteller odalarında telefon, terlik bulundurmak zorundadırlar.

(3)          Oteller; odaların banyo, tuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatmayı sağlayacaklardır.

(4)          Oteller oda numaralarını kapı üzerinde belirteceklerdir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Gezici ve Sabit Satıcı İle İlgili Hükümler

MADDE-13 Gezici ve Sabit Satıcı ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)                   Belediyece izin verilmeyen yerlerde, sabit ya da gezici (seyyar) satıcılık yapılması yasaktır.

(2)                   Sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah, sergi ve benzerlerinin, Belediye tarafından verilen süre sonunda kaldırılması zorunludur. Süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi, tezgah ve benzerleri Belediye tarafından kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir.

(3)                   Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyece belirlenecek standartlardaki araçlar dışında ve izin verilen yerler dışında satış yapılması yasaktır.

(4)                   Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanların, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını yanlarında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadır.

(5)                   Belediye Başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak yasaktır. (Beldede ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ile cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar  Belediye Başkanının onayı ile yoksullara verilir.)

ONİKİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma, Ticari Taksi, Dolmuş, Hatlı Minibüs, Personel, Okul Servisleri, Araç Sahipleri ile Kullanıcı ve Müşterilerin İle İlgili Hükümler

MADDE-14 Toplu Taşıma,  Ticari Taksi, Dolmuş, Hatlı Minibüs, Personel, Okul Servisleri, Araç Sahipleri ile Kullanıcı ve Müşterilerin ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)    Toplu taşıma araç ve sürücülerinin halkın rahat ve huzurunu bozacak ve yolu kullananlara zarar verecek biçimde su, çamur vb. sıçratarak, pislik atarak, korkutacak ve şaşırtarak şekilde kullanmak,

(2)    Toplu Taşıma araçlarına küçük çantalar haricinde yolcuları rahatsız edecek,  geliş ve geçişleri engelleyecek bavul, valiz, sepet, sandık, LPG  tüpü gibi eşyalarla ve  ayrıca yağlı, kirli, tozlu elbiselerle ve evcil hayvanlarla binmek yasaktır.

(3)    Araçlarda yasaklanmış yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşımak yasaktır.

(4)    Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak, yolcular inmeden vasıtaya binmek yasak olup, tayin edilen giriş çıkış nizamına uymak zorunludur.

(5)    Şehir içi cadde ve yollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca  alınan kararlara uymak zorunludur.

(6)    Toplu taşıma araçlarında 0-6 yaş grubundaki çocuklardan koltuk işgal etmediği halde ücret talep etmek yasaktır.

(7)    Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak ve giyilen ayakkabıları çıkarmak yasaktır.

(8)    Fena kokulu, ucu sivri vb. tehlike arz eden, akıntı, sızıntı yapan, öteberiyi aracına almak ve taşımak yasaktır.

(9)    Gereksiz yere korna ve klakson çalarak çevreyi rahatsız etmek, korna  çalarak

yolcu davet etmek yasaktır.

(10) Toplu taşıma araçları kalkış noktalarında ve ara duraklarda yardımcı ve çığırtkan bulundurarak bağırmak suretiyle yolcu davet etmek yasaktır.

 

(11) Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca şehir içi her türlü toplu taşımacılığında ücretsiz seyahat hakkı bulunan; Gaziler ile Şehit yakınları, Engelliler, 65 yaş ve üzeri kişileri vb. ücretsiz seyahat hakkının engellenmesi, sözlü, fiili ya da olumsuz davranışlarda bulunulması yasaktır.

(12) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak vb. çevreyi rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

(13) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak yasaktır.

ONÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Trafik İle İlgili Hükümler

MADDE-15 Trafik ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)   Toplu Taşıma işi yapan sürücüler, kooperatifler, şirketler gerçek yada tüzel kişiler öncelikle Mersin Büyük Şehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığının yayımlamış olduğu Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, Ticari Taksi Araçları Yönetmeliği, Okul ve Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine ve Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uyacak olup ilgili yönetmeliklerde ve kararlarda bulunmayan hallerde aşağıda belirtilen kurallara riayet etmekle yükümlüdürler. Yasaklanan eylemin diğer yönetmeliklerle mükerreri halinde öncelik Ulaşım Dairesi Başkanlığının yayımlamış olduğu Yönetmelikler ile UKOME kararları uygulanacaktır.

(2)   Belediye trafik işaret ve levhalarına hasar vermek yasaktır.

(3)   Yaya kaldırımına, Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine araç park etmek, bekleme yapmak, eşya indirmek, buralara motorlu motorsuz araç bırakmak yasaktır.

(4)   Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır.

(5)   Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu, motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

(6)   Bisiklet, motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu yerlerde bu araçları kullanmak yasaktır.

(7)   Ruhsatlı olarak faaliyet gösteren otopark alanları dışında, park halindeki araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücretleri almak yasaktır.

(8)   Belediyenin yol yapım, alt yapı vb. çalışmaları sırasında ve özel izinle kapatılmış bölgeye girmeye çalışan bilumum nakil vasıtalarının sürücülerinin, zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaması, istenilen belgeleri ibraz etmemesi ve göstereceği yönlere gitmemesi yasaktır.

(9)   Belediyeye ait yollarda paletli iş makinelerinin, asfalt üzerinde yürütülmesi yasaktır. İş makinesinin yola verdiği zarar miktarı tahsil edilir.

(10)    Cadde ve sokak üzerlerine araçların hızını kesme amacıyla engel koymak yasaktır.

(11)     Otobüs, Kamyon, Tır ve Römorklarının kamyon garajları ve terminaller haricinde şehir içerisinde park etmeleri yasaktır.

(12)     Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; cadde ve yol içlerine ya da kaldırım üzerlerine işyerleri tarafından duba, bayrak, flama, bez afiş, sandık, kasa, çiçeklik, satılan ürün yada eşya gibi nesneler konulması yada zincir çekilmesi yasaktır.

(13)    Belediye binasının önünde bulunan tören alanına, resmi araç ve Çamlıyayla Belediye Personelinin aracı haricinde araç park edilmesi yasaktır.

 

 

ONDÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Hurda, Odun, Kömür, Kum, Çakıl, Malzeme Depoları ve Satış Yerleri İle İlgili Hükümler

 

MADDE-16 Hurda, Odun, Kömür, Kum, Çakıl, Malzeme Depoları Ve Satış Yerleri ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)    Şehir içerisinde, meskun  mahallerde  ve  boş arsalarda  odun, kömür, kum, çakıl

ve hurda depoları açılamaz ve bu tür malzemelerin satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz.

(2)    Kömür satış yerlerinde, belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapılabilir. Açıkta dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

(3)    Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla miktarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulması yasaktır.

(4)    Şehir içerisinde ve meskûn mahallerde daha önce açılan odun ve kömür depoları, her türlü yangına karşı önlem almak zorundadır.

 

ONBEŞİNCİ  BÖLÜM

Görsel Kirlilik İle İlgili Hükümler

MADDE-17 Görsel Kirlilik ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

(1)       Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması yasaktır.

                       

(2)       Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız

binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur.

(3)       Cadde ve yol tarafına bakan bina balkonlarından, halı, kilim gibi eşyalar silkelemek, dışarıdan görülecek şekilde ve suları gelip geçenlerin üzerine dökülecek yönde çamaşır asmak yasaktır.

(4)       İşyerlerinin Sokak cephesine konulan tente ve siperleri, Belediyece belirlenen şekle uygun olarak ve Belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile eski, kirli ve yırtık tente ve siper kullanmak yasaktır.

ONALTINCI BÖLÜM

Evcil -Sokak -Kümes ve Ahır Hayvanları ve Hayvan Pazarı ile İlgili Hükümler

MADDE-18 Evcil -Sokak -Kümes ve Ahır Hayvanları ve Hayvan Pazarı ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)       Kümes, ahır, ağıl ve evcil hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe, mezarlık ve benzeri yerlerde otlatmak yasaktır.

(2)       Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak yasaktır.

(3)       Belirlenen yollar hariç hayvan sürüsü geçirmek yasaktır.

(4)       Bakmakla yükümlü olduğu hayvanları başkasının tapulu veya ekip biçtiği arazisinde otlatmak yasaktır. 

(5)       Belediye sınırları içerisinde gerek mesken, gerekse meskûn mahallerde arı kovanı bulundurmak yasaktır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlarını uygun yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

(6)       Evcil ve süs hayvanlarının, Belediyelerce kurulan beslenme odakları dışında beslenmesi, sokaklara başıboş bırakılarak park ve bahçelere zarar verdirilmesi yasaktır.

(7)     Kedi, köpek gibi evcil hayvanların tuvalet ihtiyaçlarının halkın eğlence ve dinlenme, oturma ve yemek yerleri, oyun ve açık spor alanları ile yeşil bitki örtüsünün bulunduğu kamuya açık alanlarda giderilmesi yasaktır. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlarının park, bahçe, sokak ve kaldırımlara dışkısını yaptığı durumlarda sahibi tarafından bir torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.

(8)        Menşei Şahadetnamesi olmayan hayvanların şehir içine sokulması ve nakledilmesi yasaktır.

(9)       Kurban bayramlarında komisyonca belirlenen yerler dışında hayvan alım, satım ve kesim yapılması yasaktır.

(10)    Mezbaha haricinde her türlü hayvan kesimi yapılması yasaktır. ( Mezbaha harici kaçak damgasız kesilen yakalanan etler Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı olanlar imha edilip sağlığa zararlı olmayanlar Belediye Başkanı Oluru ile Aşevi ve Yurtlara verilecek olup, kesim yapan damgasız et satan hakkında kanuni işlem yapılır.)

(11)    Bulaşıcı hastalıklar sonucu veya şüpheli olarak ölen hayvanların, sahiplerinin

bu tür vakaları Belediyemize ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.

(12)    Kaydı olmayan, numara almamış, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan dolaştırılamaz, bu gibi hayvanlar serbest, başıboş bırakılamaz.

(13)        Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz.

(14)        Ev ya da bahçede veteriner sağlık raporu alınmamış kedi, köpek, kümes hayvanı ve diğer süs hayvanları bulundurulamaz, bunlar için kümes ve kulübe yapılamaz. Veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak yasaktır.

(15)        Hayvanlara kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç,

susuz ve aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, işkence yapmak, eziyet etmek ve hayvanları gücünü aştığı fiillere zorlamak yasaktır.

(16)     Şehir içinde etrafa zarar verebilecek şekilde, tasmasız köpek vesaire gibi hayvan dolaştırmak, hayvanları para toplamak maksadıyla oynatmak, dövüştürmek yada yarıştırmak yasaktır.

(17)    Azgın hayvanları başıboş bırakmak, park ve bahçelerdeki ağaçlara hayvan bağlamak yasaktır.

(18)    Yetkili kurumlardan izin alınmadan çadır vesaire gibi geçici kapalı ya da açık alanlar oluşturarak yırtıcı ve yabani yılan, akrep, timsah, maymun gibi hayvanları teşhir etmek yasaktır.

(19)       Meskûn mahal içinde, yetkili makamlardan izin alınmadan tavuk, güvercin ve tavşan gibi hayvan beslemek, bu maksatla özel hayvan barınağı yapmak veya konut müştemilatının bir bölümünü kümes ya da ahır olarak kullanmak yasaktır.

(20)       Gezici hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, ilçe sınırları içerisinde konaklamaları gerektiğinde, meskun mahal dışında (En yakın konuta 200 metre mesafede) konaklamaları gerekmektedir.

(21)       Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları dışında hayvan alım ve satımı yapmak yasaktır.

(22)       Hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmak yasaktır.

(23)       Hayvan Pazarındaki ağaçlara, direklere, kamu mallarına ya da belirlenen yerler

dışında hayvan bağlanması ve bekletilmesi yasaktır.

ONYEDİNCİ BÖLÜM

Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler

MADDE-19 Pazar Yerleri ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)      Pazarcı, pazaryerine ait araç gereci, tesisi ve pazaryerinin zeminini tahrip edemez.

(2)       Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir.

(3)          Pazarcıların, pazaryerlerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standartlarda temiz iş önlüğü giymesi, yaka kartı takması zorunludur.

(4)        Pazarcının, kendisine tahsis edilen yerde izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapması yasaktır.

(5)       Pazarcı, bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır.

(6)      Pazar kurulduğu anlarda, pazar alanına araçla girilmesi yasaktır.

(7)        Pazarcı, kendisine tahsis edilen pazaryeri tezgâhında, gelen müşteriye kaba hareketlerde bulunamayacağı gibi çalıştırdığı personelin gelen memur ve müşteriye davranış şeklinden de sorumludur.

(8)        Pazar içerisinde ve çevresinde pazarcıların araçlarını yıkaması yasaktır.

(9)        Pazar çevresinde veya pazara çıkan yollar üzerinde satış yapılması yasaktır.

(10)  Pazarlarda, etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler satılması yasaktır.

(11)    3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak yasaktır. Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur.

(12) Yaylı ve asma terazi kullanılamaz.

(13)          Pazarcı pazarın bitimine müteakip, pazaryerinde hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz.

(14)          Pazaryerinde sebze ve meyve dışında, yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz.

(15)          Pazarcı, Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını,  irsaliyesini, Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal satılamaz.

(16)          Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış yapmak yasaktır.

(17)          Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, sigara içmesi ve rahatsız edici davranışlarda bulunmaları yasaktır.

(18)          Pazarcılar satışa sundukları ürünlere, fiyat etiketi koymak zorundadır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik yarım kilosu vb. ifade kullanılması yasak olup, fiyatların adet ya da kilogram üzerinden yazılması zorunludur.

(19)          Pazarlarda, çığırtkanlık yapılması ve ses yükseltici cihazlarla satış yapılması yasaktır.

(20)          Pazarcıların kendilerine tahsis edilen sınırlar dışında, Vatandaşların  geliş-gidişini engellemeleri veya rahat alışveriş yapmalarını kısıtlamaları, satacağı malı sergilemesi, ürün, boş kasa  vb. malzemeleri koymaları yasaktır.

(21)          Pazarcılar, aynı kap veya ambalaj içerisinde değişik kalitede veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal satamazlar.

ONSEKİZİNCİ  BÖLÜM

 

Mezarlıklar İle İlgili Hükümler

 

MADDE- 20 Mezarlıklar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)       Belediyelerce belirlenen mezarlık alanlarının dışında, mezarlık alanlarının oluşturulması yasaktır.

(2)       Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb engellere çıkmak, tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak, oturmak, çiçek, fidan, ağaç vb bitkileri koparmak, sökmek, mezarlar üstüne konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar dışında gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnunu bozmak, mezarlıklara zarar vermek yasaktır.

(3)       Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi yasaktır.

(4)       Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun Mezarlıklara girilmesi yasaktır.

(5)       Mezarlıklarda belediyelerden izin belgesi vb belgeleri almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

(6)       Mezarlıklarda, Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur'an okuyarak sahte hocalık yapmak yasaktır.

(7)       Mezarlık içerisinde her çeşit kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak yasaktır.

(8)       Defin ruhsatı almadan cenaze defnetmek yasaktır.

(9)       İzinsiz olarak mezar açmak ve nakletmek yasaktır.

(10)    Mezarlık alanında ateş yakılması yasaktır.

ONDOKUZUNCU  BÖLÜM

Belediyeye Ait Araç, Gereç, Malzeme ve Yapılar İle İlgili Hükümler

MADDE-21 Belediyeye Ait Araç, Gereç, Malzeme ve Yapılar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)          Belediye sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır.

(2)          Belediye tarafından dikilen ağaçlara zarar vermek yasaktır.

(3)          Belediyeye ait toplu taşıma duraklarına zarar vermek yasaktır.

(4)          Genel çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaat için veya cadde ve sokak temizliği için su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak yasaktır.

(5)          Umumi çeşmelerden ev ve işyerlerine hortum vesaire ile özel amaçlı su bağlamak, su almak, su satmak, bu yerlerden su alınarak eşya, halı, motorlu-motorsuz araç vesaire yıkamak, sabunlu ve kirli suyu insanların geçtiği yerlere akıtmak yasaktır

(6)          Sokak yön levhalarını, numaralarını, umumi çeşme musluklarını, çöp kutularını ve benzerlerini tahrip etmek, sökmek, bozmak, çalmak, işlevsiz hale getirmek, çöp kutularını eşelemek yasaktır. Bu fıkranın çocuklar tarafından ihlali halinde ebeveynleri sorumludur.

(7)          Belediyeye ait yapı, bina, araç ve tesislere zarar vermek, kirletmek, boyamak, kâğıt vesaire gibi materyalleri yapıştırmak yasaktır.

(8)          Belediyece tahsis edilen veya kiraya verilen yerlerde izinsiz değişiklik yapmak, kullanım alanı dışına çıkmak, kiralama şart ve şekline uymamak, ön, arka ve yan cephelerini işgal etmek yasaktır.

(9)          Belediyece tahsis edilen veya kiraya verilen yerler, stand, tanıtım vb. maksatla izin verilen alanları zamanında kaldırmak mecburidir.

(10)      Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarının kaldırılması veya kaldırım taşları

üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeylerin döşenmesi yasaktır

(11)      Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın bozulması, zarar verilmesi

ve tahrip edilmesi, cadde ve sokakları kazmak suretiyle tahrip etmek ve ettirmek yasaktır.

(12)      Belediye malını kırmak, bozmak, zarar vermek yasaktır.

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

Kamu Alanları İle İlgili Hükümler

MADDE-22 Kamu Alanları ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)               Cami avlusuna, anıt etrafına, köprü, park ve yeşil alanlara camekân, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak yasaktır.

(2)               Binaların, abidelerin, korunması gerekli olan kültürel varlıkların, camiler ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde, sokak ve tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vesaire ile karalamak, buralara yazı yazmak, çizmek ve kirletmek yasaktır.

(3)               Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant

kurmak yasaktır.

(4)               Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak demir, kazık, zincir ve beton blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması, karayolu ile kaldırım arasına motorlu araçların çıkarılması amacıyla demir veya beton malzeme ile rampa oluşturulması yasaktır.

(5)               Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek (Yapıldığı takdirde Belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) yasaktır.

(6)               Caddelerde, yollarda, kaldırımlarda ve umuma mahsus alanlarda kabuklu yemiş artıklarını yerlere dökmek ve atmak yasaktır.

(7)               Kamuya ait yerlerde bulunan ağaçların dallarını koparmak, kesmek, bankları ve oturma gruplarını tahrip etmek, park oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak, sökmek, çalmak ve her türlü zarar vermek yasaktır.

(8)               Kaldırım ve yaya yoları üzerindeki engelli vatandaşların hareket kabiliyetini arttıran engelli yaya ve kaldırım çizgileri kapatılamaz, önü kesilemez ve önüne engel konulamaz.

(9)               Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek üstlerini kapatmak, üzerine araç park etmek bu musluklardan ve su aldığı depolardan su almaya engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almak yasaktır.

(10)           Kamuya ait alanlara, bu alanlardaki duvar, oturma gruplarına, köprülere, alt ve üst geçitlere, yollara, direk vb. gibi yerlere yazı yazmak, boyamak, karalamak yasaktır.

 

 

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

Park ve Bahçeler ile İlgili Hükümler

MADDE-23 Park ve Bahçeler ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)          Düzenlenmiş alanlarda ve parklarda çimenlere ve çiçeklere basmak, çiğnemek, tahrip etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara, fidanlara ve korkuluklara zarar vermek, ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır.

(2)          Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun grupları ile diğer eklentilere zarar vermek, yazı yazmak, boyamak, vasfını değiştirmek, buraları işgal etmek ve kirletmek yasaktır.

(3)          Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine zarar vermek yasaktır.

(4)          Parklardaki banklarda, masalarda uyumak, yatmak, nahoş hal ve hareketlerde bulunmak içki içmek yasaktır.

(5)      Park ve Bahçelerde izin verilen yerlerin dışında mangal yakmak yasaktır.

(6)          İzinsiz sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun yiyecek ve içecek satmak yasaktır.

(7)           Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, kabuklu yemiş artıklarını yerlere dökmek ve atmak yasaktır.

(8)           Park ve Bahçelerde Belediyece konulmuş kanepe, masa, bank vs. gibi yerlerin dışında  yere çul, kilim vs. sererek oturmak yasaktır.

(9)           Belediye tarafından izin verilmeyen park ve bahçelere motorlu ya da motorsuz araçlarla girmek ve bisiklet sürmek yasaktır.

(10)       Park ve Bahçelere ve yeşil alanlara çöp dökmek yasaktır.

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

İmar ve İnşaat İle İlgili Hükümler

MADDE-24 İmar ve İnşaat ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

(1)       İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir

iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarların vasfını bozmak yasaktır.

(2)       İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur.

(3)        Yollarda, meydanlarda belediyenin izni olmadan, ne maksatla olursa olsun yeri izinsiz kazmak ve kaldırımlara zarar vermek yasaktır. (Büyükşehir dahilinde alt yapı hizmeti veren kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler kazı izni için Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğüne ve Sit alanında kalan alanlarda Koruma, Uygulama ve Denetim(KUDEB) Şube Müdürlüğüne yada yetkili idarelere başvurmaları gerekmektedir.)

(4)          İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları iş bitiminde temizlemeleri ve onarmaları zorunludur.

(5)          İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kum, çakıl dökülmesi veya bekletilmesi yasaktır.

(6)          Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur.

(7)          Tadilat ve yıkım sonunda, atık ve enkazı bulunduğu yerden kaldırmak zorunludur. Yıkılan binaların arsası üzerinde hiçbir şekilde yıkım artığı, moloz bırakılmayacaktır.

(8)           Konut alanlarının bulunduğu yerlerde pazar günleri yapılacak her türlü, tadilat,

tamirat, inşa i faaliyet gibi işlerde sabah saat 08.00’ dan önce, akşam hava karardıktan sonra çalışmak yasaktır. Yapılmasında kamu yararı olan ve acil sonuçlanması gereken işlerde, belediye tarafından izin verilenler çalışabilir.

(9)          Yıkılacak binalarda ve yeni inşaatlarda inşaat sahibi yada yüklenici firma tarafından gerekli emniyet tedbirleri almak zorunludur.

(10)        Yanan yapıların enkazını kaldırmak ve yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek zorunludur.

(11)        Mikser araçlarından yollara beton dökerek seyir etmek ve içinde kalan betonu

çevreye boşaltmak yasaktır.

(12)       Tehlikeli hallerde (Yıkıntı, çöküntü, çukur vb.) mahzuru gidermek ve ikaz edecek  bir işaret bulundurmak (Yapı sahipleri veya içinde oturanlara) zorunludur.

(13)        Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suların, zaruri hallerde izin alınmaksızın yollara ve yaya kaldırımlara bırakılması yasaktır.

(14)        Her türlü yıkımlarda, çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek tahta yada koruyucu perde gibi gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

(15)        Yapıların tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yer altındaki ve havadaki nakil hatlarına en ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmaları ve bunların varlığına, gerek gösteren iş biter bitmez ortadan kaldırmaları zorunludur.

(16)          Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların oluşacağını gösteren belirtilerin oluşması halinde, bu tehlikenin derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret bulundurmaya, yoldan geçenleri ikaz etmeye yapı sahipleri veya içinde oturanlar zorunludur.

(17)          Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların aslına aykırı düzenlenmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

(18)          Ana kanalizasyon sisteminin olmadığı binalarda sızdırmaz fosseptik bulunması zorunludur. Fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde çıkarılan yönetmelik ve yönergelere uyulmak zorundadır.

(19)           Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya kademeli girişler yapmak yasaktır.

(20)           Her nerede olursa olsun Belediyeden veya Büyükşehir Belediyesinden yada yetkili idare/kurumlardan yer seçim belgesi almaksızın baz istasyonu, haberleşme istasyonu kurmak yasaktır.

 

 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emniyet İle İlgili Hükümler

MADDE-25 Emniyet ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)                   Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi yasaktır.

(2)                   Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

(3)                   Meydan, yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat işlerinin yapımında ve hafriyat alımlarında gerekli olan tedbirleri almak zorunludur.

(4)                   Fosseptik çukurların ve su kuyularının üzerini kapatmak mecburi olup, bunların sızıntı yapmasına sebebiyet vermek yasaktır.

(5)                   Kanalizasyon, yol bakım, yol yapım, elektrik ve telefon gibi altyapı çalışmalarında emniyetsiz, dağınık ve çevre kirliliği oluşturacak şekilde çalışılamaz.

(6)                   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının altyapı, üstyapı ve her türlü çalışmalarında yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde çalışma yapılamaz.

(7)                   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının altyapı, üstyapı ve her türlü çalışmalarında çalışma yapılan alanda gece ve gündüz görülebilecek şekilde ışıklandırma, aydınlatma ve ikaz gibi işaretleri koymak, diğer gerekli tedbir ve önlemleri almak zorunludur.

(8)                   Bahçe ve arsalarda bulunan ve cadde, sokaklara doğru uzanarak trafiği tehlikeye sokan ağaç dallarını budamak zorunludur.

(9)                   Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı maddeler açıkta taşınamaz.

(10)               Tankerden tankere mazot, benzin vb. yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde aktarmak yasaktır.

(11)               Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde bulunan depo vb. yerlerde uyarıcı ve tanıtıcı levha ve paratoner bulundurulması zaruridir.

(12)               Yol üzerindeki binaların cephelerine; bayrak, levha, afiş ve benzerlerinin sağlam bir surette monte edilmesi zaruridir.

(13)               Yangın anında itfaiyenin vazifesini güçleştirici hal ve hareketlerde bulunmak, itfaiye personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak, vasıta teçhizat ve malzemelerini tahrip etmek yasaktır.

(14)               Belediye sınırları içinde kağıt, ot, çöp vb. gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.

(15)               Ormanlık alanlarda (Mesire alanları olarak düzenlenmiş yada izin verilen yerler dışında) mangal yapmak ve orman içerisinde ateş yakmak, yada yangına sebep olacak hal ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

(16)               Kağıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve tahta parçaları, çalı vb gibi kolayca parlayan ve tutuşan şeyleri, yeterli güvenlik tedbiri almadan depolamak ve tehlikeli yerlerde bulundurmak yasaktır.

(17)               Meskûn mahal içerisinde düzenlenen eğlence organizasyonlarında torpil, maytap, ses tabancası vb. ürünler atmak yasaktır.

 

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Boş Arsalar İle İlgili Hükümler

MADDE- 26 Boş Arsalar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

(1)     Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının

çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi yasaktır.

(2)      Şehir içerisinde bulunan boş arsaların etrafını tahta perde, tel örgü gibi şeylerle çevirip kapatmak zorunludur.

(3)     Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır.

 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık İle İlgili Hükümler

MADDE-27 Sağlık ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

(1)       Besin maddelerini ayıklama, parçalama, temizleme, tartma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet ve edevat hijyenik olarak kullanılacaktır.

(2)       Besin maddelerinin ambalajlama ve taşımaları sıhhi şekilde yapılacaktır.

(3)       Ekşiyebilecek ve bozulabilecek besin maddeleri, soğuk hava dolapları gibi yerlerde teşhir veya muhafaza edilecektir.

(4)       Ambalajda kullanan poşet ve kese kâğıdı gibi şeyleri ağızda parmak ıslatarak veya üfleyerek açmak yasaktır.

(5)       Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini temiz, hijyenik kaplarla ve vasıtalarla taşımak, el değmeksizin uygun aletlerle müşteriye vermek zorunludur.

(6)       Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenen gıda maddelerinin açıkta

bulundurulması, süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunulması, ambalajsız tartılması ve açıkta muhafaza edilmesi yasaktır.

(7)       İşyerlerinde ambalajı açılmış, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini bulundurmak ve satmak yasaktır.

(8)       Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.

(9)       Hamam, sauna ve solaryum gibi yerlerde havlu ve peştamal takımlarını temiz bulundurmak mecburidir.

(10)    Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, steril cihazı bulundurulması ve de işyeri genel temizliğine riayet edilmesi mecburi olup, kaldırımda ve yollarda havlu kurutmak yasaktır.

(11)    Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet, edevat, vasıta ve tesisat, besin maddelerinin evsafını bozmayan, kirlenmesine mani olacak, küflenmeyen, paslanmayan, temizliği kolay olan cins, evsaf ve biçimdeki malzemelerden mamul olmalıdır. Kullanılan masa, sehpa, raf ve benzeri şeylerin üzerleri cam, mermer, fayans gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplı ve daima temiz bulundurulması zorunludur.

(12)    Kirli sular ve lağım suları ile sebze, meyve sulamak ve yıkamak yasaktır.

(13)    Usulüne uygun olmayan ve belirlenen kapların dışında memba suyu taşımak ve satmak,  kaynağı belli olmayan su satmak, istenildiğinde suyun membaına ait bilgileri ibraz etmemek, kapaksız ve mühürsüz memba suyu satmak ve arızalı kapaklı memba suyu satmak yasaktır.

(14)    Her türlü binalarda üst kat banyo, mutfak veya umumi tuvaletten alt kata su sızmasını önleyecek gerekli tedbirleri almak ve arızayı gidermek zorunludur.

(15)    İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, İşyerlerinde ve imalathanelerde kullanılan, her türlü malzemenin (gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb.) sağlık koşullarına uygun olmaması yasaktır.

(16)       Akarsu, nehir, ırmak, göl ve gölet tarzı yerlerde sebze ve meyve yıkamak yasaktır.

(17)       Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolanması yasaktır.

(18)       Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması, seyyar olarak balık satışı yapılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

(19)       Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

 

 

YİRMİALTINCI  BÖLÜM

 

Sıhhi İşyerinde Çalışanlar İle İlgili Hükümler

MADDE-28 Sıhhi İşyerinde Çalışanlar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

 

(1)     Çalışanlar, elbiselerini besin maddeleriyle temas edecek yerlere koyması yasaktır.

(2)       İşyerinde çalışanların kirli elbiseli, önlüksüz, tıraşsız, tırnakları uzun, eldivensiz olarak çalışması, bu vaziyette müşterilere hizmet vermesi ve imalat yapması yasaktır.

(3)       Çalışanlar iş gömleğinin kep, bone, eldiven, vb. olmaması veya yetersiz olması yasaktır.

(4)       Müşterilere hoş olmayan hal ve hareketlerde bulunmak, eksik bilgi vermek, yanıltmak yasaktır.

(5)       Çalışanların iş elbiselerini giymeleri ve daima temiz bulundurmaları mecburidir.

(6)       Çalışanlar kişisel temizliklerini; el, yüz, tırnak kesim ve bakımlarını yapmak zorundadırlar.

 

 

YİRMİYEDİNCİ  BÖLÜM

 

Diğer Hususlar

 

MADDE-29 Belediye zabıtasının görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli zabıta memuruna zorluk çıkarmak ve mukavemet etmek yasaktır.

MADDE-30 Bu Yönetmelik’te yer almayan işyerleri ile ilgili olarak ilgili Yönetmelikler ve genel hükümler uygulanır.

MADDE-31 Bu Yönetmelikte yer alan ancak mer’i mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilmiş ve özel hükümlere bağlanmış Kanun ve Yönetmelik maddeleriyle çelişmesi durumunda Kanun ve Yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.

 

 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

MADDE-32 (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.

(2)                    Denetim ve Kontrol yapan zabıta memurları tarafından tanzim edilen tespit tutanakları Belediye Encümenine gönderilir.

(3)                   Zabıta memurları tarafından tanzim edilen tespit tutanaklarına istinaden; Belediye encümeni, 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunun 283'üncü ve  1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1'inci maddesinin verdiği yetkiyle Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

(4)                        Encümen tarafından verilen idari para cezası Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

(5)İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

YİRMİDOKUZUNCU  BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

MADDE-33 (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş onbeş yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, ancak iş yerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı müeyyide iş yeri ilgilisine uygulanır.

MADDE-34 (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

Muafiyet

MADDE-35 (1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.

Yeni Düzenlemeler

MADDE-36 (1) Bu Yönetmelik’te bahsedilmeyen işyerleri hakkında o işyeri ile ilgili olarak, diğer işyerlerine uygulanan benzeri hükümler uygulanır.

OTUZUNCU BÖLÜM

Uygulama -Yürürlük

Uygulamaya ilişkin hususlar

MADDE-37 (1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

a)   Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları ilgilisine verilmek üzere tebliğ  edilir. İlgilisi karar tebliğini almaktan kaçınırsa 19/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b)   Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c)    Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça

yazılır.

                       ç) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır.

d)   Tespit Tutanakları Çamlıyayla Belediye Encümenine sevk edilir.

(2) Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında;

 

a)  Hazırlık; Karar ilgiliye tebliğ edilerek, bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyaları alınması, işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde;

 

b)  Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.

 

c)  İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde ; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

 

ç) Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.

 

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

 

MADDE-38 Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

a)             Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,

b)            Alınan yazılı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,

c)             Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile birlikte kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde belediye zabıtaları tarafından tutulan tespit tutanaklarına istinaden Belediye encümenince cezai yaptırım uygulanır.

 

Uygulama Alanı

MADDE-39 Bu yönetmeliğin uygulanmasında Çamlıyayla Belediyesinin sorumluluğu Çamlıyayla Belediyesinin sınırları ve diğer mevzuatlar ile sorumluluğuna verilen alanlar ile sınırlıdır.

 

Uygulama ve Sorumluluk

MADDE-40 Bu yönetmelik hükümlerini, Çamlıyayla Belediyesi Zabıta Personeli uygulamakla görevli ve sorumludur.

Yürürlülük

MADDE-41 Bu yönetmelik, Çamlıyayla Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra 3011 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereği uygun araçlar (İlan Panosu ve Çamlıyayla Belediyesi WEB sitesinde yayınlanarak) ile halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE-42 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çamlıyayla Belediye Başkanı yürütür.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE-43 Çamlıyayla Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi

MADDE-44 İşbu Yönetmelik, Çamlıyayla Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarihli ve 21 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek uygun araçlarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.