02.11.2016 TARİHLİ AKARYAKIT ALIM İHALE İLANI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/408516

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KALE MAHALLESİ TARSUS CADDESİ 5 33580 ÇAMLIYAYLA/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3246813193 - 3246814661

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@camliyayla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin 290.000.Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenici firmayla karşılıklı imzalanan sözleşmeden sonra Akaryakıt ürününün teslimini Yüklenici firmaya ait Akaryakıt istasyonu Çamlıyayla Belediyesinin Kale mahallesi, Cumayakası mahallesi ve Çayırekinliği mahallesi sınırları içerisinde ise; idareye ait araçların depolarına elektronik taşıt tamına sistemi bulunan istasyonlardan peyderpey teslim edilecektir. Yüklenici firmaya ait akaryakıt istasyonu belirtilen sınırlar veya dışında ise ; idarenin göstereceği yere yakıt tankını , pompa teşkilatını ve elektronik taşıt tanıma sistemini kurarak 7 gün 24 saat görevlendireceği personel ile idareye ait araçların depolarına peyderpey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çamlıyayla Belediyesi ÇAMLIYAYLA/MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İhaleye katılmak isteyen istekli EPDK dan alınmış dağıtım firması ise dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belgelerin asıl veya noter tasdikli süreti verilecektir.

b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu veya akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan aldığı bayii olduğunu gösteren bayilik belgesini veya bu belgeyi almayı hak kazandığına dair EPDK ca verilen belgeyi verecektir.

c) İstekli firma teklif edecekleri akaryakıt ürünlerini TSE standartlarına ve tüpraş spesifikasyonlarına uygunluk belgesini aslını veya noter onaylı suretini ve belirtilen sürede akaryakıt ürünlerini noksansız teslim edeceğine dair taahhütname vermek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

ç) Aday ve isteklinin kayıtlı olduğu mesklek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve tekli ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Motorin satışı ve temini


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çamlıyayla Belediyesi ÇAMLIYAYLA/MERSİN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Çamlıyayla Belediyesi ÇAMLIYAYLA/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.